Kontakt

Formularz kontaktowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną poniżej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą - Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany jako Administrator).

Z administratorem można się skontaktować:

- listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka,

- telefonicznie 59 8154300,

- fax - 59 8152900,

- przez email: bom1@um.ustka.pl.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, aby:

- odebrać i udzielić odpowiedzi na Państwa korespondencję,

- zarchiwizować sprawę.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

- obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

- obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy,

oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia korespondencji na mocy przepisów prawa, którym Burmistrz Miasta Ustki Państwa korespondencję przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dla kogo jest Ustecka Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Ustecką Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Ustka i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

  • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni i wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Ustka, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
  • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
    a) współmałżonkiem,
    b) dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
    c) dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
  • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.
Utwórz konto